วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

   


>  คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียด

>  ประกาศใช้ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 รายละเอียด

>     ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 รายละเอียด

>  กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รายละเอียด

> ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติวันครู 16 มกราคม 2561 รายละเอียด

> สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประการณ์วิชาชีพ รายละเอียด

>  คุุรสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "ครูดีตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท รายละเอียด

>  คุุรสภา !!! ประกาศสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครตั้งแต่ 21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 59 รายละเอียด

>  มติคณะกรรมการคุุรุสภา !!! ผู้ประสงค์เข้าสู่วิชาชีพครูที่ขอเทียบโอนความรู้ฯ ให้เทียบโอนให้เสร็จสินภายในปี 2559 รายละเอียด

>  รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา รายละเอียด

>  แนวทางการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว รายละเอียด

>  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียด

>  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียด
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

     
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

ด้วยในปีพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครั้งนี้ ขอได้แสดงความจำนงบริจาคได้ที่
1.กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3158 หรือ
2.ทางธนาณัติ สั่งจ่าย "ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304" ชื่อผู้รับ "เลขาธิการคุรุสภา" หรือ
3.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-0-10406-3
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินให้กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามที่อยู่ข้างต้น เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ท่านที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1.  กรอกรายละเอียดในแบบคำขอ ให้ชัดเจน ครบถ้วน
                   -  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ (คส.02)
                   -  แบบแสดงคุณสมบัติ แยกตามประเภทวิชาชีพ ดังนี้
                       - ครู   (คส.02.10)
                       - ผู้บริหารสถานศึกษา  (คส.02.20)
                       - ผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30)
                       - ศึกษานิเทศก์  (คส.02.40)
 2.  แนบหลักฐานตามที่กำหนด ดังนี้
                  -  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
                  -  สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุล/สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
                  -  สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาแสดงผลการศึกษา
                  -  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ทำการต่ออายุฯ
                  -  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป โดยพื้นหลังไม่มีลวดลาย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
                  -  สำเนาใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท (นำแบบฟอร์มไปชำระที่ธ.กรุงไทยหรือไปรษณีย์ค่ะ)
                  -  กรณีปัจจุบันประกอบวิชาชีพครู ให้แนบสำเนาหลักฐานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                     ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม เช่น เกียรติบัตร คำสั่ง ฯลฯ
3.  นำเอกสารหลักฐานทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
                  -  จุดบริการงานคุรุสภาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
                  -  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 


           **เอกสารที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น**
         
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบคำขอ/แบบชำระค่าธรรมเนียม/อื่นๆ) ได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th  หัวข้อดาวน์โหลด ติดต่อสอบถามโทร 0 2337 3365


วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559คุรุสภา ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิด "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
ครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาของประเทศ คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพที่เกิดจากการรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC)การรวมตัวรวมพลังของกลุ่มคนทางวิชาชีพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และต่อวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพที่มาจากการลงมือปฏิบัติบนฐานการทำงานจริง ที่อิงพื้นที่การปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) ๒. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน(Collective focus on student learning) ๓. การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ(Collaboration๔. การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ ๕. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏฺบัติงาน (Reflection dialogue) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และคุณภาพของประเทศในที่สุด
               ปี ๒๕๕๙ คุรุสภามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ตามแนวคิด“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ทั้ง “เครือข่ายระดับบุคคล” “เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา” และ “เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู” ให้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โดยส่งแบบเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๔.๕ ล้านบาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ๑ แห่ง สามารถยื่นแบบเสนอโครงการฯ ได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plc@ksp.or.thโดยแนบ File word และ File PDF) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และ https://m.youtube.com/watch?v=OoUzJpQDYBs

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 โดยต้องยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน
 
ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว แต่ยังคงประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ ถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 43 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งบทกำหนดโทษตามมาตรา 78 และ 79 ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ

***ผู้ที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2***


สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2337 3365
จุดบริการงานคุรุสภา สพป.สป 2 ขอบคุณค่ะ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

           ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมประกวดข้อเขียน    ความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุรุสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู รับรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2559
          เกณฑ์การส่งข้อเขียนเข้าประกวดเป็นข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูที่มิใช่เรียงความ หรือบทความ โดยผู้เขียนเป็นผู้กำหนดชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือบรรจง ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4  สามารถส่งได้คนละ 1 เรื่อง รางวัล มี 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศมี 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือส่งทางไปรษณีย์ถึง กลุ่มยกย่องวิชาชีพ (ประกวดข้อเขียน) สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ 
          ผู้ที่สนใจเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843 และ 0 2282 3153  หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการ    คุรุสภา กล่าวว่า เนื่องเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ “เชิดชูครูดี” โดยมีเนื้อหารณรงค์ให้เห็นถึงความทุ่มเท และเสียสละของครู เพื่อรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 - 1.30 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
        สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน   2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
        ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2558 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2282 2743 หรือที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th